Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Digitalna Elektronika

Heksadecimalni i oktalni brojni sistem

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Predstava brojeva u binarnom brojnom sistemu je neuobičajena i nepraktička, a broj u decimalnom brojnom sistemu se ne može na jednostavan način konvertovati u binarni. Neophodno je pronaći neku predstavu brojeva između ova dva brojna sistema, koja će zadovoljiti sledeće uslove: konvertovanje u binarni sistem mora biti jednostavno kao i izvođenje aritmetičkih operacija. Reprezentacije brojevnih sistema koje zadovoljavaju ove uslove su oktalni i heksadecimalni brojni sistemi. Oba ova dva brojna sistema pripadaju grupi pozicionih brojnih sistema.

Oktalni brojni sistem

Baza oktalnog brojnog sistema je 8. Cifre ovog sistema pripadaju skupu cifara {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. U istoriji imao je značaja među malobrojnim indijanskim i afričkim plemenima koji su ga koristili, dok se danas retko upotrebljava. Reprezentacija broja u oktalnom brojnom sistemu data je u nastavku:

(...a3a2a1a0.a-1a-2...)8 = ... + a3*83 + a2*82 + a1*81 + a0*80 + a-1*8-1 + a-2*8-2 + ...

Heksadecimalni brojni sistem

Heksadecimalni brojni sistem zasnovan je na bazi 16. Da bi smo mogli da prikažemo sve cifre iz ovog brojnog sistema, skup decimalnih cifara proširili smo sa dodatnih šest cifara koje su uzete od prvih šest slova engleske abecede, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Vrednost ovih cifara je A=1010, B= 1110, C=1210, D=1310, E=1410 i F=1510. Za ove cifre mogu se koristiti i mala slova: a,b,c,d,e,f.

(...a3a2a1a0.a-1a-2...)16 = ... + a3*163 + a2*162 + a1*161 + a0*160 + a-1*16-1 + a-2*16-2 + ...

Heksadecimalni brojni sistem je bitan iz razloga što se on koristi da predstavi binarni broj u obliku koji je jednostavniji čoveku da pročita. Ovo se može ilustrovati sledećim primerom:


 (1000110110111010)2 = (8DBA)16 

Konverzija u binarni brojni sistem

Jednostavnost konvertovanja iz jednog od ova dva brojna sistema u binarni ogleda se u tome da svakoj cifri odgovara određena kombinacija bita u binarnom brojnom sistemu.

Bilo kojoj kombinaciji grupi od 4 cifre u binarnom brojnom sistemu odgovara tačno jedna cifra u heksadecimalnom brojnom sistemu. Ovo važi i u suprotnom smeru: bilo kojoj cifri u heksadecimalnom brojnom sistemu odgovara tačno jedna kombinacija grupe od 4 cifre u binarnom brojnom sistemu.

Decimalna vrednost broja Heksadecimalna reprezentacija broja Binarna reprezentacija broja
0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010
3 3 0011
4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
7 7 0111
8 8 1000
9 9 1001
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111

Iz ovoga se vidi da je konvertovanje reprezentacije broja iz jednog u drugi brojni sistem znatno olakšano. Pogledajmo sledeći primer kako bi nam ova konverzija bila još razumljivija:

Broj 71310 možemo napisati kao 2C916. Konverzija decimalne vrednosti u binarni brojni sistem ne izgleda baš tako jednostavno, dok iz heksadecimalne reprezentacije broja možemo to lako uraditi tako što ćemo za svaku cifru odabrati odgovarajuću vrednost iz tabele i zapisati ih jednu iza druge, po redosledu kako se cifre nižu u broju: 0010 1100 10012.

Konverzija oktalnog brojnog sistema je takođe jednostavna kao i heksadecimalnog, ali se uzima grupa od 3 binarne cifre koja odgovara po jednoj cifri iz oktalnog brojnog sistema. Jedan bajt u sebi sadrži osam bita, tj osam binarnih cifara. Kreiranjem dve grupe od 4 bita dolazi se do zaključka da se svaki bajt može predstaviti sa 2 cifre iz heksadecimalnog sistema, i da svaka kombinacija 2 cifre iz heksadecimalnog sistema uvek predstalja tačno jednu vrednost bajta. Dalje se da zaključiti iz ovoga da se korišćenjem 3 cifre iz oktalnog brojnog sistema može dobiti vrednost koja je veća od jednog bajta, te je iz tog razloga heksadecimalni sistem pogodniji za predstavljanje brojeva koji se koriste u digitalnoj tehnici.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.