Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Pojačavači sa negativnom povratnom spregom

Autor | Nedelja, 8. Jul 2007.Nema komentara

Pojačavači se mogu koristiti u osnovnoj formi, ali se najčešće radi poboljšanja karakteristika koristi povratna sprega. Suština povratne sprege je da se deo izlaznog signala kombinuje sa ulaznim signalom i na taj način dođe do poboljšanja karakteristika pojačavača.

Ako povratna sprega smanjuje pojačanje osnovnog pojačavača tada imamo negativnu povratnu spregu, dok u slučaju kada povratna sprega povećava pojačanje tada imamo pozitivnu povratnu spregu. U praksi se uglavnom koristi negativna povratna sprega. Na slici 1. prikazana je blok šema pojačavača sa povratnom spregom.

slika 1.

Elementi ovog kola su: izvor pobudnog signala Xi, pojačavač sa pojačanjem A, potrošač na kome se dobija izlazni signal Xo, kolo povratne sprege sa pojačanjem ß koje na svom izlazu daje signal reakcije Xr i kolo za sumiranje ulaznog signala i signala reakcije koje na svom izlazu daje signal greške Xe.

Jednačine kojima se može opisati rad kola sa povratnom spregom su sledeće:

Rešavanjem ovih jednačina dobijamo izraz za Xo u zavisnosti od Xi:

Izraz F=1+ßA predstavlja funkciju reakcije, dok se proizvod ßA naziva kružno pojačanje.

Vidimo da je pojačanje kola sa negativnom povratnom spregom manje nego pojačanje osnovnog kola:

Ovo predstavlja određeni gubitak, međutim ovakvo kolo ima niz prednosti u odnosu na osnovno kolo. Pre svega pojačavači sa negativnom povratnom spregom su manje osetljivi (1+ ßA puta) na promene parametara aktivnih elemenata. Ovo predstavlja značajno poboljšanje pošto se parametri aktivnih elemenata značajno menjaju sa promenom temperature, promenom određene komponente ili položajem radne tačke. Primenom povratne sprege se takođe smanjuju nelinearna izobličenja, vrši se proširivanje propusnog opsega, vrše se poboljšanja ulaznih i izlaznih impedansi, a takođe se i smanjuje uticaj smetnji.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.