Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
FET (Field Effect Transistor) – Fet tranzistor

Tranzistor sa efektom polja je poluprovodnički element sa tri elektrode u kojem se koristi električno polje za kontrolu intenziteta struje kontrolnom elektrodom gejt između elektroda pod nazivom drejn i sors. Struja feta između drejna i sorsa odnosno intenzitet električnog polja reguliše se naponom između gejta i sorsa. Fet tranzistori dele se na spojne fetove i mosfetove. Imaju veliku primenu u analognim i digitalnim kolima najčešće kao prekidačke i pojačavačke komponente.

FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard) – standard za obradu federalnih informacija

Definiše zahteve bezbedne tehnologije koja se koristi za obradu informacija vladinih agencija.

firewall – zaštitni zid

Sistem softvera i/ili hardvera koji se nalazi između dve mreže kako bi sprečio pristup neovlašćenim korisnicima.

FireWire

Sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za tehnologiju ulaza/izlaza, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim računarom.

firmware – firmver (hardversko – softverski sklop)

Softverske rutine koje su ugrađene kao memorija samo za čitanje (read-only memory, ROM) u računarsku čip ili hardverski uređaj npr. mikrokontroler da bi se sprečilo modifikovanje rutina. Za razliku od memorije sa nasumičnim pristupom (random access memory, RAM), memorija samo za čitanje ostaje netaknuta u odsustvu električne energije. Pokretačke rutine i ulazno/izlazne instrukcije niskog nivoa su smeštene u ovom softversko-hardverskom sklopu. Određuje ponašanje i rad uređaja u kojem se nalazi. Šire značenje ovog izraza označava i programe koji su izmenljivi u uređaju i nisu smešteni u ROM.

FPGA (field-programmable gate array)

Logički čip koji poseduje mnogo kapija u sebi koje se mogu proizvoljno programirati.