Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Motori

Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji

Impulsno širinska modulacija (skraćeno IŠM) je vrsta upravljanja koja predstavlja način da se od digitalnog signala napravi signal analogne vrednosti. Korišćenjem brojača sa visokom rezolucijom, odnos impuls/pauza se moduliše da odgovara specificiranom nivou analognog signala. U literature se često naziva i PWM, po skraćenici od engleskog naziva: Pulse Wide Modulation.

Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom

Jedan od jednostavnih načina merenja struje jednosmernog motora je pomoću šant otpornika. Princip je baziran na merenju napona na šant otporniku i upoređivajnem istog sa referentnim naponom koji se dalje obrađuje digitalnim kolima koje mogu izazvati ukidajne struje motora ako ona pređe nedozvoljenu vrednost.

Načini merenja struje motora
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Načini merenja struje motora

Prekidačka pogonska kola sa PWM kontrolom struje su široko korišćena u upravljanju motorima zato što daju najbolje performanse. U takvim kolima važno je precizno meriti struju opterećenja. Postoji više načina merenja struje: merenje preko strujnog mernog transformatora, korišćenjem Holovog efekta, pomoću ugrađenog mosfeta i mernim šant otpornikom.

Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Pri kočenju motora, zbog energije nagomilane u induktivnosti i inerciji rotora, postojaće još određeno vreme izvesna struja. Ova struja disipira snagu u elementima H-mosta. Stoga se i na osnovu struje kočenja vrši izbor elemenata H-mosta.

Sporo (dinamičko) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Sporo (dinamičko) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Kada se od motora zahteva precizno pozicioniranje, jasno je da kočenje ima veoma važnu ulogu. Poznato je da ako su krajevi motora povezani na isti potencijal onda motor prelazi u režim kočenja.

Unipolarno i bipolarno upravljanje H-mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Unipolarno i bipolarno upravljanje H-mostom

U narednom tekstu je opisan princip i načini pobude jednosmernih motora pomoću H – mosta. Dati su oblici napona i struje jednosmernog motora pri pobudi ovim kolom. Postoje dva načina upravlajnja H-mostom unipolarno i bipolarno upravljanje.

Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 2
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 2

Pored proračuna snage i momenta potrebno je proračuanti i odnos reduktora i struju rotora motora. Reduktor je često neophodan jer je potrebno smanjiti brzina obrtanja vratila i povećati izlazni mehanički moment.

Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 1
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 1

Prilikom izbora jednomernog motora potrebno je okvirno poznavati neke osobine pogonske mašine. U ovom tekstu kao primer pogonske mašine uzet je robot koji se pokreće sa dva pogosnska točka i osnanja se na jedan omdirekcioni točak, stoga potrebno je poznavati osobine kao što su masa robota, prečnik točka i dr.

Zavisnost otpornosti i temperature motora od momenta
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Zavisnost otpornosti i temperature motora od momenta

Pri izboru jednosmenog motora potrebno je voditi računa o tempearaturi namotaja pri određenom opterećenju kako ne bi došlo do pregorevanja i trajnog uništenja istih. Zagrevanje zavisi od električne otpormnosti namotaja motora. Što je otpornost veća raste disipacija. Porastom opterećenja vratila raste temperatura motora.

Gubici i zavisnost stepena iskorišćenja od momenta motora
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Gubici i zavisnost stepena iskorišćenja od momenta motora

Bitan faktor pri proračunu jednosmernog motora su gubici (mehanički gubici, gubici u gvožđu i gubici u bakru) koji se manifestuju zagrevanjem motora. Odnos uložene i korisne snagu se može izraziti preko koeficijenta korisnog dejstva (stepen iskorišćenja). Porastom momenta raste i stepen iskorišćenja.