Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Matematički model jednosmernog motora sa dva namota
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara

Jednosmerni motori spadaju u rotacione električne mašine kod kojih se vrši pretvaranje električne u mehaničku energiju rotacionog kretanja. Pripadaju dvopobudnim sistemima, jer imaju dva namota, statorski i rotorski. Kada se namoti priključe na izvor napona kroz njih će se uspostaviti tok struje.

Princip rada jednosmernog motora – Lorencova sila
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Princip rada jednosmernog motora – Lorencova sila

Princip rada jednosmernog motora se zasniva na dejstvu Lorencove sile F na rotorski namotaj kroz koji protiče struja jačine I i koja se nalazi u magnetnom polju jačine B. Lorencova sila stvara obrtno kretanje rotorskog namotaja i iznosi F=ILB, gde je L dužina rotorskog namotaja normalnog na pravac vektora magnetne indukcije.

Enkoder HEDL 5540
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Enkoder HEDL 5540

HEDL 5540 je digitalni inkrementalni enkoder optičkog tipa koji se može koristiti u kombinaciji sa motorom MAXON RE 35. Daje 500 impulsa za pun krug obrtaja vratila. Poseduje kanale A, B i indeks I za detekciju smera obrtanja. Napon napajanja enkodera iznosi 5V dok se izlazna struja po signalu kreće u opsegu od -20mA do 20mA.

Serija 74xxx – označavanje
Sreda, 5. Novembar 2008. | Nema komentara
Serija 74xxx – označavanje

Serija 7400 integrisanih kola je prva familija logičkih kola koja je pronašla svoje mesto u široj upotrebi u digitalnoj elektronici. Činjenica je da je sa nekoliko generacija pin-kompatibilnih naslednika, ova serija postala svetski standard.

CAD softverski alati
Nedelja, 19. Oktobar 2008. | Nema komentara
CAD softverski alati

Sama kovanica CAD predstavja skraćenicu izraza Computer-Aided Design, odnosno projektovanje pomoću kompjutera i njome se označava familija softvera koji se koriste za tehničko crtanje i projektovanje. Primenom simbola koji su specifični za određenu granu tehnike moguće je pomoću ovih alata nacrtati sve što jedan inžinjer može poželeti.

Otpornik – Vrste
Četvrtak, 16. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik – Vrste

Osnovna klasifikacija otpornike deli u dve grupe: sa stalnom vrednošću i sa promenljivom vrednošću. Otpornici sa promenljivom vrednošću se koriste na mestima gde je često potrebno imati promenljivu regulaciju električnog kola, dok se otpornici sa stalnom vrednošću koriste na mestima gde je potrebno konstantno ograničenje protoka struje.

Otpornik – Serijska i paralelna veza
Sreda, 15. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik – Serijska i paralelna veza

U električnom kolu može biti više otpornika koji se mogu povezati na više načina. Dva osnovna načina povezivanja otpornika su u rednu i/ili paralelnu vezu. Korišćenjem kombinacija redne i paralelne veze dobija se mešovita veza.

Otpornik
Utorak, 14. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik

Otpornik je jednopristupna pasivna elektronska komponenta koja se koristi kao osnovni element električnih mreža i elektronskih uređaja. Osnovna karakteristika ove komponente je otpor koji stvara prolasku struje kroz sebe. Upotrebljava se kako bi se obezbedio određen otpor koji bi ograničio protok struje i kontrolisao napon u kolu.

Integralna nelinearnost kod AD konvertora
Petak, 2. Maj 2008. | Nema komentara
Integralna nelinearnost kod  AD konvertora

Razlika između idealnih naponskih nivoa i merenih naponskih nivoa izražen u LSB-ima je greška INL. INL greška u nekoj tački na prenosnoj funkciji A/D konvertora je akumulirani zbir svih DNL grešaka predhodnih (nižih) kodova A/D konvertora, zbog čega se zove integralna nelinearnost.

Diferencijalna nelinearnost kod AD konvertora
Petak, 11. April 2008. | Nema komentara
Diferencijalna nelinearnost kod AD konvertora

Ključna osobina dobrog A/D konvertora je tvrdnja „bez propuštenog koda“. Ako se vrednost napona ulaznog signala menja od najmanje do najveće vrednosti iz definisanog opsega, A/D konvertor na izlazu daje sve kombinacije koda. U idealnom slučaju, svaki kod na prenosnoj funkciji A/D konvertora bi trebao da bude iste širine (LSB). Razlika u širini kodova je diferencijalna nelinearnost (DNL).