Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Prateći AD Konvertor

Autor | Petak, 1. Februar 2008.Nema komentara

Prateći A/D konvertor koristi D/A konvertor kao referencu za formiranje digitalnog ekvivalenta analognog signala.

Logička šema pratećeg A/D konvertora prikazana je na slici 1.

Slika 1. Prateći A/D konvertor

Prateći A/D konvertor je veoma jednostavne konstrukcije. Sastoji se od obostranog brojača, D/A konvertora i komparatora. Brojač se taktuje signalom TAKT, koji se može zabraniti signalom GATE, ako postavimo signal u stanje logičke nule GATE=0. Komparator poredi ulazni napon Vul sa izlaznim naponom iz D/A konvertora Viz. Ako je Vul > Viz izlaz komparatora je k=1, brojač broji unapred, povećava se sadržaj obostranog brojača, pa prema tome i napon Viz raste. Kada postane Vul > Viz, menja se stanje izlaza komparatora i brojač počinje da broji unazad. Ako Vul ne menja vrednost i ako je histerezis komparatora manji od 1 LSB, već nakon prvog taktnog impulsa napon Viz će ponovo postati manji od Vul, komparator će da promeni stanje, brojač će da promeni smer brojanja i napon Viz ponovo raste. Sve dok Vul ne promeni vrednost, brojač broji po jedan impuls napred, po jedan nazad, a napon Viz osciluje oko napona Vul za 1 LSB.

Vremenski dijagram promene napona Viz u funkciji promene ulaznog napona Vul prikazan je na slici 2.

Slika 2. Vremenski dijagram napona pratećeg A/D konvertora

Za vreme dok je signal GATE na nultom logičkom nivou na brojač ne stižu taktni impulsi, brojač ne menja sadržaj tako da i napon na izlazu D/A konvertora ne menja vrednost. Kada je GATE=1, brojač u zavisnosti od logičkog nivoa izlaza komparatora broji unapred ili unazad, a napon na izlazu D/A konvertora teži da dostigne Vul i da prati promene Vul. Brzina promene napona Viz zavisi od periode taktnih impulsa tc. Minimalna vrednost tc je ograničena vremenom postavljanja D/A konvertora i kašnjenjem komparatora. Ako je promena napona Vul brža od maksimalne brzine promene Viz, izlazni digitalni kod, a time i napon Viz će da kasni u odnosu na ulazni napon. Pošto promenom učestanosti signala TAKT može da se menja brzina promene napona Viz, prateći A/D konvertor može da se koristi kao specifičan digitalno upravljiv filtar.

Sa vremenskog dijagrama na slici 2. vidi se da je, nakon što je u trenutku t2 logički nivo signala GATE postao GATE=0, izlazni napon je zadržao vrednost koju je imao u t=t2. Ovim je ostvarena funkcija analogno-digitalnog prati/pamti kola. Informacija o veličini napona u trenutku prebacivanja u režim “pamti” (t2) je raspoloživa kako u digitalnom, tako i u analognom obliku i može ostati zapamćena neograničeno dugo, za razliku od analognih prati/pamti kola.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.