Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Programiranje

ASCII Tabela

Autor | Četvrtak, 27. Avgust 2009.Nema komentara

Početkom 60tih godina razvijen je ASCII sa namerom da se obezbedi standardizacija pri razmeni informacija putem teleprintera. Kao i svaka reprezentacija karaktera na računaru, ASCII predstavlja korespodenciju između znakova pisma i njegove numeričke predstave.

ASCII je skraćenica od engleskih reči: American Standard Code for Information Interchange, što u prevodu znači: američki standardni kod za razmenu informacija. Izgovara se aski i predstavlja numeričku reprezentaciju karaktera. Ti karakteri mogu biti @ ? ) = / & % $ a b c d … G H I J K …

Orginalna veličina podataka za predstavljanje ASCII karaktera je 7 bita. Iz toga sledi da je moguće kodovati 128 različita karaktera. Danas je u upotrebi prošireni ASCII kod koji se sastoji od 8 bita podataka, a sve češće se koristi unicode standard koji koristi više bajtova za kodovanje većeg broja simbola.

ASCII je zasnovan je na engleskom alfabetu i kontrolnim karakterima, te se stoga i sastoji iz dve grupe karaktera: printabilnih i kontrolnih karaktera.

Kontrolni karakteri

Naziv su dobili po ulozi kontrolisanja uređaja za prikaz informacija. Potreba se javila prilikom komunikacije dva uređaja da se na jednostavan način prenesu komande za formatiranje teksta i komande za kontrolu komunikacije. Korišćenje ovih karaktera u svom izvornom obliku sve više zastareva i manje se koristi.

Postoje 33 kontrolna karaktera i njihov spisak dat je u tabeli 1. Opis karaktera je ostavljen na engleskom jeziku iz raloga ne postojanja adekvatnih standarizovanih izraza na srpskom jeziku za sve pojmove.

Bin. Dec. Hex. Skraćenica Značenje
000 0000 0 00 NUL Null character
000 0001 1 01 SOH Start of Header
000 0010 2 02 STX Start of Text
000 0011 3 03 ETX End of Text
000 0100 4 04 EOT End of Transmission
000 0101 5 05 ENQ Enquiry
000 0110 6 06 ACK Acknowledgment
000 0111 7 07 BEL Bell
000 1000 8 08 BS Backspace
000 1001 9 09 HT Horizontal Tab
000 1010 10 0A LF Line Feed
000 1011 11 0B VT Vertical Tab
000 1100 12 0C FF Form Feed
000 1101 13 0D CR Carriage Return
000 1110 14 0E SO Shift Out
000 1111 15 0F SI Shift In
001 0000 16 10 DLE Data Link Escape
001 0001 17 11 DC1 Device Control 1 (ili XON)
001 0010 18 12 DC2 Device Control 2
001 0011 19 13 DC3 Device Control 3 (ili XOFF)
001 0100 20 14 DC4 Device Control 4
001 0101 21 15 NAK Negative Acknowledgment
001 0110 22 16 SYN Synchronus Idle
001 0111 23 17 ETB End of Transmision Block
001 1000 24 18 CAN Cancel
001 1001 25 19 EM End of Medium
001 1010 26 1A SUB Substitute
001 1011 27 1B ESC Escape
001 1100 28 1C FS File separator
001 1101 29 1D GS Group separator
001 1110 30 1E RS Record separator
001 1111 31 1F US Unit Separator
111 1111 127 7F DEL Delete
Tabela 1. Kontrolni karakteri

Printabilni karakteri

Printabilni karakteri obuhvataju slova engleske abecede, cifre, znakove interpunkcije, prazninu između slova i nekoliko mešovitih simbola. Svi karakteri dati su u narednoj tabeli.

Bin. Dec. Hex. Simbol
010 0000 32 20 (RAZMAK)
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C <
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E >
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C |
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~
Tabela 2. Printabilni karakteri

Strukturne karakteristike ASCII-ja

Prilikom kreiranja ovog standarda vođeno je računa o strukturi samog rasporeda karaktera i kako se pogodnijom strukturom mogu ubrzati određene operacije. Ovde ćemo predstaviti neke od tih pogodnosti koje vam mogu zatrebati u svakodnevnom programiranju.

  • Decimalne cifre su u ovom standardu predstavljene sa prefiksom 011, ovo omogućuje jednostavno konvertovanje cifara iz BCD u ASCII i obrnuto.
  • Razlika imađu malog i velikog slova je u jednom bitu. Na ovaj način omogućena je brza konverziju iz malih u velika slova i/ili obrnuto. Ovo je vrlo bitna činjenica, jer se na taj način pospešuje pretraživanje koje je imuno na veličinu slova.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.