Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Konvezija broja između brojnih sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Konvezija broja između brojnih sistema

Neki brojni sistemi imaju prednost nad drugim brojnim sistemima. Da bi smo bili u mogućnosti da koristimo prednosti svih brojnih sistema, mora postojati način da se izvrši konverzija predstave broja iz jednog brojnog sistema u drugi.

Heksadecimalni i oktalni brojni sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Heksadecimalni i oktalni brojni sistem

Predstava brojeva u binarnom brojnom sistemu je neuobičajena i nepraktička, a broj u decimalnom brojnom sistemu se ne može na jednostavan način konvertovati u binarni. Neophodno je pronaći neku predstavu brojeva između ova dva brojna sistema, koja će zadovoljiti sledeće uslove: konvertovanje u binarni sistem mora biti jednostavno kao i izvođenje aritmetičkih operacija. Reprezentacije brojevnih sistema koje zadovoljavaju ove uslove su oktalni i heksadecimalni brojni sistemi. Oba ova dva brojna sistema pripadaju grupi pozicionih brojnih sistema.

Binarni Brojni Sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Binarni Brojni Sistem

Binarni brojni sistem spada u kategoriju pozicionih brojnih sistema i koristi se za predstavljanje numeričkih vrednosti u elektronskim sistemima. Prvi ga je definisao u današnjem obliku i počeo primenjivati Lajbnic (Gottfried Wilhelm Leibniz 1646.-1716.) u 17. veku, mada postoje saznanja da je u drugačijem obliku bio poznat pre 4000 godina u konfučijanstvu. Danas je široko rasprostranjen zbog upotrebe u digitalnoj tehnici koja okružuje svakog modernog čoveka.

Vrste Brojnih Sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Vrste Brojnih Sistema

Moderni računarski sistemi ne predstavljaju numeričke vrednosti korišćenjem decimalnog brojnog sistema na koji je smo navikli u svakodnevnom životu. Da bi smo razumeli ograničenja računarske aritmetike moramo najpre razumeti na koje se načine brojevi mogu predstaviti i kako se to vrši u računaru.

Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom

Jedan od jednostavnih načina merenja struje jednosmernog motora je pomoću šant otpornika. Princip je baziran na merenju napona na šant otporniku i upoređivajnem istog sa referentnim naponom koji se dalje obrađuje digitalnim kolima koje mogu izazvati ukidajne struje motora ako ona pređe nedozvoljenu vrednost.

Načini merenja struje motora
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Načini merenja struje motora

Prekidačka pogonska kola sa PWM kontrolom struje su široko korišćena u upravljanju motorima zato što daju najbolje performanse. U takvim kolima važno je precizno meriti struju opterećenja. Postoji više načina merenja struje: merenje preko strujnog mernog transformatora, korišćenjem Holovog efekta, pomoću ugrađenog mosfeta i mernim šant otpornikom.

Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Pri kočenju motora, zbog energije nagomilane u induktivnosti i inerciji rotora, postojaće još određeno vreme izvesna struja. Ova struja disipira snagu u elementima H-mosta. Stoga se i na osnovu struje kočenja vrši izbor elemenata H-mosta.

Sporo (dinamičko) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Sporo (dinamičko) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Kada se od motora zahteva precizno pozicioniranje, jasno je da kočenje ima veoma važnu ulogu. Poznato je da ako su krajevi motora povezani na isti potencijal onda motor prelazi u režim kočenja.

Unipolarno i bipolarno upravljanje H-mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Unipolarno i bipolarno upravljanje H-mostom

U narednom tekstu je opisan princip i načini pobude jednosmernih motora pomoću H – mosta. Dati su oblici napona i struje jednosmernog motora pri pobudi ovim kolom. Postoje dva načina upravlajnja H-mostom unipolarno i bipolarno upravljanje.

Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 2
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Izračunavanje snage motora i odnosa reduktora 2

Pored proračuna snage i momenta potrebno je proračuanti i odnos reduktora i struju rotora motora. Reduktor je često neophodan jer je potrebno smanjiti brzina obrtanja vratila i povećati izlazni mehanički moment.