Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Motori

Zavisnost mehaničke snage od momenta motora

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Jedan od ključnih parametara svakog motora je mehanička izlazna snaga koju motor može da oslobodi na svom vratilu od koje zavisi koliko snažan i gabaritan mehanički skop će moći da pokrene. Kod realne karakteristike snaga približno linearno raste sa porastom momenta.

Idealna karakteristika zavisnosnosti mehaničke snage od momenta

Ako se sa Pel označi uložena električna snaga, a sa PJ označe Džulovi gubici u motoru koji iznose:

(gde su U i I električni napon i struja na rotoru motora a R električna otpornost namotaja rotora) i transformišu i srede izrazi za moment, vezu između koeficijenta brzijne i koeficijenta i zavisnost brzine obrtanja vratila od napona na rotorskom namotaju:

,,

dobija se mehanička snaga na izlazu motora:

Radi lakseg proračuna uzeti su u obzir samo električni gubiti u rotoru (Džulovi gubici) dok su ostale vrste gubitaka (Gubici u gvožđu i mehanički gubici gde spadaju: trenje u ležajevima, trenje u četkicama i ventilacioni gubici) zanemarene. Nakon ovakve aproksimacije gubitaka bilans snage se može prikazati kao na slici Prikaz bilansa snage kod jednosmernog motora.

Prikaz bilansa snage kod jednosmernog motora

i sređivanjem dobija se izraz za brzinu preko momenta:

Mehanička izlazna snaga se računa preko brzine n i momenta M po sledećoj jednačini:

Izlazna snaga se može proračunati i sa grafika koji prikazuje zavisnost brzine od momenta i predstavlja pravougaonik ispod krive. On je označen šrafiranim kvadratom na slike Funkcija snage i brzine u zavisnosti od momenta jednosmernog motora. Površina tog pravougaonika, a samim tim i izlazna snaga, je najveća na polovini vrednosti momenta prigušenja i na polovini vrednosti brzine n0 .

Funkcija snage i brzine u zavisnosti od momenta jednosmernog motora

Izlazna snaga je u uskoj veži sa ostalim parametrima motora. Menja se kao funkcija parabole pri promeni mometa na vratilu. U odnosu na uloženu električnu snagu na rotoru je umanjena za vrednost ukupnih gubitaka u motoru.

Primer realne karakteristike zavisnosti mehaničke snage od momenta za MAXON RE35

Zavisnost mehaničke izlazne snage od momenta motora za MAXON RE35

Na slici Zavisnost mehaničke izlazne snage od momenta motora za MAXON RE35 može se videti realna karakteristika zavisnost mehaničke izlazne snage P2 od momenta motora za model motora RE35 firme MAXON. Primećuje se da opterećenjem vratila raste izlazna mehanička snaga. Za razliku od ideale karakteristike kod realne karakteristike zavisnosti mehaničke snage od momenta oblik krive nije parabola već izlazna mehanička snaga približno linearno raste sa porastom momenta.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.