Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

SIT/SITh (Static Induction Transistor / Thyristor )
Sreda, 28. Novembar 2007. | Nema komentara
SIT/SITh (Static Induction Transistor / Thyristor )

Potrebe za upravljanjem u energetici zahtevaju komponente koje u sebi imaju ugrađene najbolje od svake upravljive elektronske komponente. Da izdrži što veću struju i napon, a uz to da bude što brža i što manja. Naravno i da se njom može upravljati naponom te da drajveri budu što jednostavniji. Ovakvi oprečni zahtevi doveli su do stvaranja SIT komponente.

Digitalni inkrementalni enkoder
Utorak, 27. Novembar 2007. | Nema komentara
Digitalni inkrementalni enkoder

U specijalizovanu vrstu senzora za merenje brzine, pozicije i smera obrtanja vratila motora spadaju digitalni inkrementalni enkoderi, DC tahometri i rezolveri. Princip rada enkodera može biti zasnovan na magnetno-otpornom principu, na magnetnom principu sa Holovim senzorom i na optičkom principu. Najrasprostranjeniji su enkoderi zasnovani na optičkom principu.

Instrumentacioni pojačavač
Sreda, 14. Novembar 2007. | Nema komentara

Instrumentacioni pojačavači se koriste tamo gde je potrebno pojačati ulazne signale malih nivoa.

MCT – Mos Controlled Tiristor
Sreda, 14. Novembar 2007. | Nema komentara
MCT – Mos Controlled Tiristor

Struktura MCT je veoma složena. Njegov potencijal još ni izbliza nije iskorišćen. Predstavlja najnoviju generaciju energetskih komponenti. Komercijalno je predstavljen 1992. Glavni aduti su mu naponsko upravljanje i izdržavanje visokih temperatura od preko 150 stepeni. Upoznajte se sa veoma zanimljivim osobinama MCT komponente…

Trijak
Sreda, 31. Oktobar 2007. | Nema komentara
Trijak

Stvaranje osnovnih regulacionih kola, i to najčešće onih koja se koriste u regulaciji osvetljenja, daleko je lakše korišćenjem trijaka. Koristi se i u mnogim drugim aplikacijama manjih snaga, reda ~kW. Trijak predstavlja upravljivu energetsku komponentu i provodi struju u oba smera. Pogledajte tekst koji govori nešto više o prednostima i manama ove zanimljive komponente.

IGBT
Četvrtak, 25. Oktobar 2007. | Nema komentara
IGBT

Pojavom IGBT komponete početkom osamdesetih godina sjedinjene su dobre osobine bipolarnih tranzistora i MOSFET-ova. Dobijene karakteristike omogućile su izradu novih upravljačkih kola sa mnogo većom frekvencijom rada što je naročito iskorišćeno u oblasti energetske elektronike posebno u kolima za elektronsko paljenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Snažni tranzistori i Darlingtonov spoj
Utorak, 23. Oktobar 2007. | Nema komentara
Snažni tranzistori i Darlingtonov spoj

Tradicionalna i najstarija poluprovodnička elektronska upravljiva komponenta jeste bipolarni tranzistor. Koriste se često jer najveći broj inženjera ga poznaje bolje od svih drugih upravljivih komponenti a uz to je i jeftiniji za istu snagu. Prednost je i ogroman broj kućišta u koje se pakuje.

Princip rada H-mosta 2
Subota, 13. Oktobar 2007. | Nema komentara
Princip rada H-mosta 2

Pri projektovanju H-mosta potrebno je voditi računa o obliku struje rotora motora, na koju u mnogome utiču frekvencija PWM signala i induktivnost rotora. Poželjno je da stuja motara bude konstantne vrednosti u vremenu što se postiže porastom frekvencije PWM-a i porastom induktivnosti rotora. Od oblika struje zavisi i režim rada motora koji može biti kontinualan i diskontinualan.

Diferencijalni pojačavač
Petak, 12. Oktobar 2007. | Nema komentara

Diferencijalni pojačavač pojačava razliku signala na njegovim ulazima i vrši potiskivanje njihove srednje vrednosti.

Princip rada H-mosta 1
Četvrtak, 11. Oktobar 2007. | Nema komentara
Princip rada H-mosta 1

Upravljanje jednosmernim motorom sa stalnim magnetom se zasniva na promeni vrednosti napona i polariteta na krajevima rotora. Kada napon raste od nulte do maksimalne vrednosti brzina obrtanja takođe raste od nulte do maksimalne vrednosti. Za promenu smera obrtanja vratila potrebno je obrnuti polaritet napona na rotoru. Promenu napona i smera moguće je ostvariti pomoću H-mosta.