Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Komparatori sa histerezisom
Ponedeljak, 11. Februar 2008. | Nema komentara
Komparatori sa histerezisom

Nedostatak običnih komparatora je velika osetljivost na smetnje, pogotovo ako se ulazni signal nalazi u okolini praga komparatora. Tada usled smetnji na izlazu mogu da se dese neželjene i nepredviđene promene.

Greška kod AD konvertora usled referentnog napona
Subota, 9. Februar 2008. | Nema komentara
Greška kod AD konvertora usled referentnog napona

Jedan od najvećih potencijalnih izvora greške u A/D konvertorima sa internim ili eksternim referencama je referentni napon. Često, ako je referentni napon izveden interno, to nije adekvatno specificirano. Kako bi se razumeo izvor greške referentnog napona, važno je uzeti u obzir tri parametra: temperaturni drift, naponski šum i opterećenje napajanja.

Greška ofseta, greška dinamičkog opsega i pojačanja kod AD konvertora
Petak, 8. Februar 2008. | Nema komentara
Greška ofseta, greška dinamičkog opsega i pojačanja kod AD konvertora

Idealna prenosna funkcija preseca koordinatni početak. Prva granica između kodova pojaviće se na 1 LSB. Grešku ofseta možemo posmatrati kao translaciju celokupne prenosne funkcije levo ili desno duž x ose (ose ulaznog napona).

Prateći AD Konvertor
Petak, 1. Februar 2008. | Nema komentara
Prateći AD Konvertor

Prateći A/D konvertor koristi D/A konvertor kao referencu za formiranje digitalnog ekvivalenta analognog signala.

Integrirajući AD Konvertor
Subota, 26. Januar 2008. | Nema komentara
Integrirajući AD Konvertor

Integrirajući A/D konvertori nazivaju se još i konvertori sa vremenskim ekvivalentom, jer se A/D konverzija odvija kroz proces kvantizacije vremenskog intervala koji predstavlja ekvivalent naponu na ulazu u konvertor.

Uvod u AD Konvertore
Nedelja, 20. Januar 2008. | Nema komentara
Uvod u AD Konvertore

Analogno-digitalna konverzija je generisanje digitalnog kodovanog broja koji odgovara analognom ulaznom signalu. Elektronsko kolo koje obavlja ovu konverziju naziva se analogno-digitalni konvertor, ili skraćeno A/D konvertor …

Komparatori
Ponedeljak, 14. Januar 2008. | Nema komentara
Komparatori

Veoma često postoji potreba da se porede dva analogna napona i na osnovu toga izvrši odgovarjuća radnja u zavisnosti od odnosa napona. Kolo koje vrši poređenje dva analogna napona naziva se komparator.

Integrator
Subota, 15. Decembar 2007. | Nema komentara

Pri analognoj obradi signala često se javlja poteba za određivanjem vremenskog integrala ulaznog signala.
Kolo koje može da obavi integraljenje ulaznog signala naziva se integrator.

GTO (Gate Turned-off Thyristor)
Sreda, 12. Decembar 2007. | Nema komentara
GTO (Gate Turned-off Thyristor)

Razvojem tehnologije izrade tiristora došlo se do značajnih poboljšanja njegovih karakteristika. Kao rezultat napretka u izradi, došlo je do stvaranja tiristora kojim se može na izvestan način upravljati preko gejta.

Sabirač
Subota, 1. Decembar 2007. | Nema komentara

Matematičke operacije u analognim računarima su se izvodile preko specijalnih kola. Ovo je jedno jednostavno kolo sa operacionim pojačavačem koje služi za sabiranje ulaznih signala.