Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
A/D konvertor – A/D converter – ADC

Analogno-Digitalni konvertor. Uređaj koji čita analogni signal (uglavnom napon), poredi ga sa referentnim signalom i konvertuje dobijeni procenat odnosa u digitalnu vrednost.

access permission (dozvola za pristup)

Nivo prava pristupa za odredeni resurs mreže koji se dodeljunje korisniku.

access protocol (pristupni protokol)

Protokol koji se koristi za prenos podataka kroz WAN vezu. Pristupni protokoli formiraju virtuelan tunel uz pomoć kapsulacije. Videti tunneling.

adresna magistrala (address bus)

Grupa linija koja povezuje procesor sa svim periferijama sa kojim on komunicira, u cilju selektovanja određene memorijske lokacije ili registra određene periferije. Ukoliko adresna magistrala poseduje n električnih linijam procesor tada može da adresira do 2n jedinstvenih lokacija.

AES ( Advanced Encryption Standard) unapređeni standard šifrovanja

Najčešće korišćen standard za šifrovanja komercijalnih i vladinih podataka korišćenjem tehnike šifrovanja simetričnih blokova podataka. Koristi se u implementaciji WPA2. Videti 902.11i i WPA2.

ammeter (ampermetar)

Instrument za merenje električne struje (obično je sa direktnim očitavanjem el. struje). Vezuju se redno u električno kolo u grani u kojoj se želi izmeriti el. struja. Odlikuju se malom unutrašnjom otpornošću.

Ampere (Amper)

Jedinica za jačinu električne struje u SKMA sistemu. Označava se velikim slovom A. Po definiciji jačina el. struje u dva paralelna, beskonačna dugačka provodnika zanemarljive debljine, koji se nalaze u vakumu na rastojanju od 1 m, jednaka je 1 A ako je podužna sila na providnike 0,2 mN.

analogne veličine

Opisuju podatke predstavljene preko kontinualnog niza vrednosti. U suprotnosti su sa digitalnim veličinama, u kojima su sve vrednosti kvantizovane. Sve veličine u svetu oko nas su analogne veličine, poput temperature, vodostaja, pritiska,…

AP (Access Point) pristupna tačka

Uređaj koji povezuje bežične uređaje sa drugom mrežom. To može biti bežični LAN, Internet modem, itd.

ASIC (application-specific integrated circuit)

Deo hardvera koji je namenski kreiran u čipovima za masovnu proizvodnju.

asinhrona komunikacija

Komunikaciona šema koja odašilja podatke preko jedne žice, prenosići sekvencijalno bit po bit. Vreme trajanja jednog bita poznato je i predajniku i prijemniku.

association (povezivanje)

Opisuje uspostavljanje i održavanje bežične veze između uređaja. (Ako je zaštita aktivna, uređaji ne mogu da rade ništa drugo osim da razmenjuju bezbednosne akreditive pomoću ove veze). Vidite provera autentičnosti.

ATA (Analog Telephone Adapter)

ATA je adapter (dodatni uređaj) kojim se od analognog telefona pravi IP telefon.

authentication (provera autentičnosti)

Proces koji se izvršava nakon povezivanja da bi se proverio identitet bežičnih uređaja ili krajnjih korisnika i omogućio pristup mreži. Videti: povezivanje, 802.1X, WPA i WPA2.