Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
cable modem (kablovski modem)

Uređaj koji se koristi sa širokopojasnim Internet servisom, a koji se dobija kroz tradicionalni kablovski TV servis. Kablovski modemi konvertuju analogne podatke iz kablovskog TV sistema u digitalnu formu koju može da koristi računar. Videti širokopojasni modem.

channel – kanal

Deo fizičkog prostora između visoko dopiranih oblasti sorsa i drejna kod fet tranzistora. Može biti od n ili p tipa poluprovodnika u slučaju n-kanalnog i p-kanalnog tipa feta respektivno. Od provodnosti kanala zavisi struja feta. Provodnošću kanala upravlja napon na gejtu. (Videti fet, drejn, sors i gejt)

CISC (complex instruction set computer)

Računar sa kompleksnim setom instrukcija opisuje arhitekturu jedne familije procesora. Skraćenica od engleskog naziva je CISC i po njoj se zovu CISC procesori. Osnovna odlika ovih procesora je da imaju instrukcije različite dužine, višestruke formate adresiranja i mali broj registara opšte namene. Tipičan predstavnik familije CISC procesora je intelova familija 80×86.

CPU (central processing unit) – centralna procesorska jedinica

Deo procesora koji izvršava instrukcije.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) – višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i izbegavanjem kolizija

Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi u 802.11 mrežama da bi se izbegla kolizija podataka.

CSMA/CD (Customer Sense Multiple Access/Collision Detection) – višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i detekcijom kolizija

Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi za upravljanje saobraćajem i smanjivanje šumova u žičanim Ethernet mrežama. Ova metoda omogućava mrežnom uređaju da prenosi podatke nakon što se proveri da je kanal dostupan. Ako dva uređaja istovremeno prenose podatke, uređaj pošiljaoc detektuje koliziju paketa podataka i ponovo započinje prenos nakon nasumičnog vremenskog odlaganja. (Vidite CSMA/CA)