Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
D/A konvertor – DAC

Hardverski uređaj koji na osnovu grupe bita, obično poslate od strane procesora, sa ulaza kreira izlazni analogni signal proporcionalan digitalnom ulazu. Naziv uređaja D/A konvertor je skraćenica za digitalno-analogni konvertor, a često se koristi i skraćenica DAC.

DC Motor (Direct Current Motor) – Jednosmerni motor

Spada u rotacione električne mašine kod kojih se vrši pretvaranje električne u mehaničku energiju rotacionog kretanja. Pripada dvopobudnom sistemu, jer ima dva namota, statorski i rotorski. Napaja se jednosmernim naponom.

DC tachometer (DC tahometar)

Specijalizovana vrsta senzora za merenje brzine, pozicije i smera obrtanja vratila motora.

Depletion mode – Osiromašeni režim

Jedan od režima rada fet tranzistora koji se postiže dovođenjem nižeg potencijala na gejt n-kanalnog feta u odnosu na sors.

Depletion mosfet – Mosfetove sa ugrađenim kanalom

Vrsta mosfeta kod koje je na osnovi ugrađen kanal od slabo dopiranog poluprovodnika koji spaja jako dopiranje oblasti istog tipa kaoi sam kanal koje su spojene sa priključcima za sord i drein.

device-to-device network – mreža ravnopravnih uređaja

Dva ili više uređaja koja su povezana upotrebom bežičnih mrežnih uređaja bez korišćenja centralne bežične pristupne tačke. U literature se može naći i pod nazivom mreža ravnopravnih računara.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – Protokol za dinamičko konfigurisanje adrese

Protokol kojim se iz unapred definisane liste dinamičko dodeljuju IP adrese čvorovima u mreži. Kada se prijave, mrežni čvorovi automatski dobijaju IP adrese iz skupa adresa koje opslužuje DHCP. DHCP server dodeljuje (ili iznajmljuje) IP adresu klijentu za određeni vremenski period. Klijent će automatski zatražiti obnavljanje kada rok za iznajmljivanje adrese bude pri kraju važenja. Ako se obnavljanje iznajmljivanja ne zatraži, a rok važenja istekne, adresa se vraća u skup dostupnih IP adresa. Korišćenje protokola DHCP za upravljanje IP adresama pojednostavljuje konfiguraciju klijenta u doprinosi efikasnoj upotrebi IP adresa.

Digital incremental encoder (Digitalni inkrementalni enkoder)

Specijalizovana vrstu senzora za merenje brzine, pozicije i smera obrtanja vratila motora. Može biti zasnovan na magnetno-otpornom principu (MO enkoder), na magnetnom principu sa Holovim senzorom i na optičkom principu.

Digitalni signal

Predstavlja diskretni signal koji može imati samo dva stanja: logičku 0 i logičku 1.

Diode – Dioda

Poluprovodnička komponenta sačinjena od p-n spoja. Čine je dve elektrode anoda i katoda spojene sa p-tipom i n-tipom dela poluprovodnika respektivno. Ima veliku primenu u elektronskim kolima zbog nelinearne karakteristike i posedovanja usmeračkog svojsta. Do provođenja struje od anode ka katodi dolazi pri primeni višeg napona između anode i katode od 0,2V kod germanijumke i 0,6V kod silicijumske diode.

DIP (Dual-In-Line)

Standardni oblik i dimenzije podnožja za integralna elektronska kola.

Diskretni signal

Signal koji može imati samo diskretna stanja (vrednosti), suprotno kontinualnom signalu čija se stanja i vrednosti mogu menjati u kontinualnom prostoru. Primer diskretnog signala jeste semafor, čija kombinacija upaljenih sijalica predstavlja određeni signal koji može imati samo tačno definisana stanja.

DNS (Domain Name Service) – Servis naziva domena

Internet servis koji prevodi alfanumeričke nazive domena u dodeljene IP adrese i obratno. Ovaj termi se obično koristi za opisivanje servera koji vrši prevođenje.

drain – drejn

Elektroda fet tranzistora koja je direktno spojena sa visoko dopiranom oblašću poluprovodnika. Napon između drejna i sorsa određuje režim rada feta a samim tim i struju fet tranzistora. Drejn je prostor u koji uviru slobodni nosioci naelektrisanja. U slobodnom prevodu znači ponor. (Videti fet, sors, gejt i kanal)